الرئيسية / اخبار البطريركية / ܐܓܪܬܐ ܕܨܘܡܐ ܡܚܨܪܬܝܠܗ ܬܐ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܨܘܡܐ ܡܚܨܪܬܝܠܗ ܬܐ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܨܘܡܐ ܡܚܨܪܬܝܠܗ ܬܐ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ

:ܒܝܛ: ܠܡܪܢ

ܫܘܼܕ ܡܚܲܬܸܟܼ ܐܪܲܝܬܼܵܐ ܕܝܼܵܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܡܫܝܼܚܲܝܬܵܐ ܘܸܒܐܲܬܼܪܲܢ

  ܦܘܼܫܵܩܵܐ:ܡܵܪܝ ܡܝܼܟܼܵܐܝܹܠ ܡܲܩܕܲܣܝܼ

ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ

ܨܵܘܡܵܐ ܙܲܒܼܢܲܝܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ ܬܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ،ܘܦܲܬܲܫܬܵܐ ܕܸܓܝܵܢܵܐ،ܘܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ،ܝܲܥܢܝܼ ܡܥܲܕܘܿܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ ܕܟܸܒܹܗ ܥܲܕܘܿܠܹܗ ܒܚܿܘܼ̈ܫܵܒܲܢ ܘܒܸܪܚܲܫܬܲܢ ܘܒܝܼܗ݇ܒܲܠܬܲܢ ܘܸܫܩܲܠܬܲܢ،ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܸܠܸܕ ܚܿܘܼ̈ܫܵܒܲܢ،ܘܦܫܵܛܵܐ ܕܐܝܼܕ̣̣ܵܐ ܕܥܘܿܢ ܬܵܐ ܐܲܚܿܘܿܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ:ܟܪܝܼܗܵܐ،ܘܟܦܝܼܢܵܐ، ܘܨܸܗܝܵܐ، ܘܫܘܼܠܚܵܝܵܐ،ܘܸܡܗܘܿܓ̰ܪܵܐ،ܘܕܠܵܐ ܦܸܪܫܘܿܢܵܐ:(ܡܚܲܩܵܐ ܟܸܡܪܸܢ ܛܵܠܘܿܟܼܘܼܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܒܼܕ̣ܘܼܬܘܼܠܹܗ ܬܵܐ ܚܵܐ ܡܼܢ ܐܲܚܿܢ̈ܘܵܬܼܝܼ ܙܘܿܪܹ̈ܐ ܛܵܠܝܼ ܟܸܡܐܲܒܼܕ̣ܘܼܬܘܼܠܹܗ) (ܡܲܬܲܝـ:ܟܗ:ܡ) ܘܐܵܕ̣ܝܼ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒܸܝܼܵܐ:ܡܘܿ ܠܲܝܠܹܗ(ܨܵܘܡܵܐ)ܬܵܐ ܕܦܲܠܐܸܬ 

ܬܵܐ ܟܦܝܼܢܵܐ ܠܸܚܿܡܘܼܟܼ.ܘܸܕܡܲܒܹܝܪܸܬ ܦܲܩܝܼܪܹ̈ܐ ܣܬܝܼܚܹ̈ܐ ܠܒܲܝܬܼܘܼܟܼ،ܘܐܸܢ ܚܿܙܹܝܠܘܼܟܼ ܫܘܼܠܚܵܝܵܐ ܕܡܲܠܸܒܫܸܬܹܗ،ܘܕܠܵܐ ܡܛܵܫܸܬ ܡܼܢ ܒܸܣܪܘܼܟܼ؟(ܐܹܫܲܥܝܵܐ:ܢܚ:ܙ)ܐܵܕ̣ܝܼ ܦܘܼܫܵܩܵܐܝܠܹܗ ܕܝܼܘܸܬ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܐܲܚܿܘܿܢܘܼܟܼ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܕ ܡܚܲܓ̰ܒܸܢܘܼܟܼ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܐܸܒܸܕ̣ܠܘܼܟܼ ܒܓܵܘܹܗ ܘܛܵܠܹܗ.

ܨܵܘܡܵܐ ܠܲܝܠܹܗ ܩܛܵܐܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܟܼܵܠܵܐ ܘܒܲܣ،ܐܸܠܵܐ ܨܝܵܡܵܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܵܬܼܵܐ،ܘܒܸܫ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܡܲܚܟܲܝܬܼܵܐ ܕܠܝܼܫܵܢܵܐ:ܒܹܝܒܲܟܼܬܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܚܟܲܝܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܠܚܸܿܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܒܚܲܩܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܒܐܝܼܕ̣ܲܐܬܵܐ.ܨܵܘܡܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐܝܠܹܗ ܕܸܓܝܵܢܵܐ ܠܸܕܪܵܝܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܸܩܪ̈ܲܝܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܢܝܼܫܵܢ̈ܝܼܵܬ ܕܙܲܒܼܢܵܐ.ܐܵܕ̣ܝܼܠܹܗ ܨܵܘܡܵܐ ܕܸܪܚܸܿܫܠܲܝ ܐܸܠܹܗ ܒܵܒܵܘ̈ܵܬܲܢ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ، ܘܗܲܡ ܐܲܚܿܢܝܼ ܦܩܝܼܕܹ̣ܝܘܸܟܼ ܕܪܲܚܿܫܸܟܼ ܒܐܲܕ̣ ܪܘܿܚܵܐ ܓܘܿ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܡܘܼܕ،ܫܘܼܕ ܟܚܵܙܸܟܼ ܥܲܣܸܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܒܙܲܒܼܢܲܢ.

ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܚܲܩܵܢܝܼ ܐܲܝܡܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܐܝܼܬܼ ܐܸܠܹܗ ܕܠܵܐ ܫܵܒܸܩ ܗܲܡ ܚܵܐ ܬܵܐ ܕܫܵܩܸܠܵܗ ܡܸܢܹܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܘܐܘܼܪܚܹܿܗ،ܘܸܕܠܵܐ ܫܵܒܸܩ ܚܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܡܚܲܝܕ̣ܵܐ ܐܸܡܸܕ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܟܲܠܨܵܢܵܐ،ܝܲܥܢܝܼ ܕܡܫܵܪܸܟ ܒܓܘܿ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ ܘܸܩܝܲܡܬܹܗ.ܗܝܼܵܝܘܼܬܼܵܐ(هوية) ܡܫܝܼܚܲܝܬܵܐ ܟܘܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ(ܦܸܪܫܘܿܢܵܐ ܘܢܲܥܡܹܐ ܟܸܡܝܲܗ݇ܒܸܠܵܗ ܛܵܠܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ،)ܬܵܐ ܕܚܵܗܸܚܿܠܲܝ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܦܸܨܚܿܘܼܬܼܵܐ،ܘܐܲܒܼܕܸ̣ܟܼܠܲܝ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܸܫܠܵܡܵܐ،ܕܡܲܐܸܬܪܵܐ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܘܸܟܼ ܒܸܚܿܗܵܝܵܐ ܐܸܡܹܗ.

ܘܐܸܢ ܐܵܬܸܟܼ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܝܼܵܢ ܥܝܼܪܵܩ ܐܲܝܟܵܐ ܕܸܡܫܘܼܕ̣ܐܸܣܠܵܗ ܥܹܕܬܲܢ ܘܕܪܹܝܠܵܐ ܘܲܪ̈ܝܼܕܹ̣ܐ ܘܟܬܼܒܼܘܼܠܵܗ ܬܵܪܝܼܟܼ ܕܝܼܵܗ،ܐܲܝܟܵܐ ܕܘܲܝܘܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܚܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܩܲܡ ܐܝܼܬܲܝܬܼܵܐ ܕܡܘܼܫܸܠܡܵܢܹ̈ܐ،ܘܐܵܗܘܼ ܛܵܠܲܢ ܐܝܼܠܹܗ :ܐܲܪܐܵܐ ܝܸܡܵܐ ܘܐܲܬܼܪܵܐ ܘܗܝܼܵܝܘܼܬܼܵܐ:.ܘܐܲܚܿܢܝܼ ܟܲܠܕ̣ܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܣܲܪܬܲܢ ܒܓܵܘܹܗ ܡܼܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܵܒܲܢ ܐܲܒܼܪܵܗܲܡ ܐܝܼܠܵܗ،ܡܼܢ ܗܵܕܲܟܼ ܦܩܝܼܕܹ̣ܝܘܸܟܼ ܬܵܐ ܕܐܵܪܸܟܼ ܒܓܵܘܹܗ ܐܸܡܸܕ ܟܠ ܥܲܣܸܩ̈ܘܵܬܼܵܐ.

ܡܼܢ ܗܵܕܲܟܼ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܕܝܘܼ ܘܡܼܢ ܫܠܝܼܚܘܼܬܲܝܗܝܼـ،ܩܸܪܝܲܝܠܲܝ ܒܩܸܘܸܬܵܐ ܕܐܵܪܲܝ ܒܗܝܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܥܝܼܪܵܩܲܝܬܸܵܐ ܘܐܵܪܲܝ ܒܓܵܘܵܗ ܡܼܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܲܝ،ܘܗܵܘܲܝ ܟܠܲܝ ܒܚܵܐ ܐܸܓ̰ܒܘܿܢܵܐ ܘܸܕ̣ܒܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܠܸܟܠܵܝܵܐ ܒܐܲܬܼܪܲܝ ܐܸܡܸܕ ܟܠ ܐܲܚܸܿܢ̈ܘܵܬܲܝ ܡܘܼܫܸܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܕܲܣܢܵܝܹ̈ܐ ܘܨܲܒܵܐ، ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܵܐ ܥܲܡܵܐ ܕܚܵܗܹܐ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܘܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܩܘܼܬܼܵܐ ܘܐܵܙܘܼܬܼܵܐ،ܘܐܵܕ̣ܝܼܠܵܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܘܐܲܬܼܪܵܢܵܝܘܼܬܼܵܐ.ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܐܵܪܸܟܼ ܒܗܝܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܵܢ ܡܫܝܼܚܲܝܬܵܐ ܘܐܲܬܼܪܵܢܲܝܬܵܐ،ܒܸܕ ܪܲܚܩܸܟܼ ܡܼܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ.ܟܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܸܪ̈ܝܲܝܠܲܝ ܠܡܲܕ̣ܒܘܿܬܹܗ ܡܸܢܕܝܼ ܕܟܸܒܵܗ ܥܹܕܬܵܐ ܘܐܲܬܼܪܵܝܘܼܬܼܵܐ.

ܬܵܐ ܕܗܵܘܹܗ ܐܲܕ̣ ܨܵܘܡܵܐ ܚܿܕ̣ܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܦܪܸܫܬܵܐ ܕܡܲܥܸܡܩܸܟܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܒܸܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܬܲܚܿܡܲܠܬܵܐ ܒܸܟܬܼܵܒܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ.ܘܬܵܐ ܡܲܥܘܿܢܹܐ ܐܲܚܿܘܿܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܒܐܲܡܪܸܢ ܕܝܲܗܒܸܠ ܟܠ ܚܵܐ ܡܼܢ ܨܵܘܡܹܗ ܐܝܼܟܼܵܠܵܐ ܝܵܢ ܫܬܵܝܵܐ،ܬܵܐ ܙܒܼܵܢܵܐ ܕܡܹܐܟܼܘܿܠܬܵܐ ܬܵܐ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܘܸܟܦܝܼܢܹ̈ܐ،ܘܕܲܪܡܵܢܵܐ ܬܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܐܝܼܒܼܵܠܵܐ ܕܦܵܪܹ̈ܐ ܬܵܐ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹ̣ܐ ܦܲܩܝܼܪܹ̈ܐ ܝܵܢ ܟܸܪܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܼܵܐ،ܝܵܢ ܡܸܢܕܝܼ ܚܸܿܢܵܐ ܕܸܟܕܵܡܹܐ ܠܐܵܢܝܼ….

ܘܗܵܘܹܐ ܕܐܹܕ̣ܘܼܬܘܼܢ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܒܥܹܕܵܬܼ̈ܵܐ ܕܒܲܓܼܕܲܕ ܣܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܬܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܕܕܵܪܲܝ ܒܓܵܘܹܗ ܡܵܐ ܕܟܸܒܲܝ ܘܡܵܐ ܕܐܝܼܒܲܝ ܘܦܵܛܲܪܝܲܪܟܘܼܬܼܵܐ ܒܕܲܪܝܵܐ 50000 ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ܕܹܝܟܼ ܕܐܸܒܸܕ̣ܠܵܗ ܒܥܹܐܕ̣ܵܐ ܕܗܘܲܝܬܼܵܐ ܕܡܵܪܲܢ.

ܪܘܼܚܵܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܹܕܬܲܢ ܚܿܕ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܘܼܬܼܵܐܝܠܵܗ ܥܲܡܘܼܩܬܵܐ ܘܡܲܪ ܓܼܝܼܪܵܐ ܘܸܕܣܲܗܕܘܼܬܼܵܐ ܘܐܝܼܣܵܪܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ، ܫܘܼܕ ܐܵܪܸܟܼ ܒܓܵܘܵܗ܀

ܨܵܘܡܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ                      

ܟܵܪܕܝܼܢܵܠ ܠܘܼܝܼܣ ܪܘܼܦܵܐܹܝܠ ܣܵܟܘܼ

ܦܵܛܸܪܝܲܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܟܵܠܕܵܝܬܵܐ

                                   

شاهد أيضاً

نداء من أجل الحوار واحتواء الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية إيران الإسلامية

نداء من أجل الحوار واحتواء الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية إيران الإسلامية الكردينال لويس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *