أخبار عاجلة
الرئيسية / المقالات / ترجمة مقالة فكرة فحسب الى السورث بقلم المطران ميخائيل مقدسي

ترجمة مقالة فكرة فحسب الى السورث بقلم المطران ميخائيل مقدسي

ܚܿܘܼܫܵܒܼܵܐ ܘܒܲܣ

ܡܘܿ ܠܵܐ ܬܹܐܠܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܫܲܬܼܐܘܿܣܹܐ ܚܵܐ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܩ!

ܐܲܠܟܵܪܕܝܼܢܵܠ ܠܘܼܝܼܣ ܪܘܼܦܵܐܹܝܠ ܣܵܟܘܼ

ܦܘܫܩܐ ܒܝܕ ܡܪܝ ܡܝܞܐ ܡܩܕܣܝ

 

ܒܘܼܩܵܪܲܝܠܹܐ ܬܹܐܠܹܗ ܠܦܲܝܲܕܬܵܐ ܒܲܬܸܪ ܬܲܟܼܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡܘܼܩܬܵܐ ܒܓܘܿ ܫܲܪܒܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ، ܬܵܐ ܕܡܲܚܿܙܹܐ ܚܿܘܼܫܵܒܼܵܐ ܘܒܲܣ،ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܼܢ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܕܚܵܝܹ̈ܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܘܸܟܢܘܼܫܬܵܐ ܟܘܼܕ̣ܝܼܠܵܐ ܚܿܘܼܫܵܒܹ̈ܐ،ܟܦܲܪܣܝܼܠܲܝ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܒܚܿܘܼܫܵܒܼܵܐ ܘܸܢܛܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܟܓ̰ܲܡܥܝܼ ܛܵܒܼ̈ܵܬܲܝܗܝܼـ ܠܓܹܝܒܸܕ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ،ܘܡܼܢ ܕܲܝ ܡܲܚܟܲܝܬܼܵܐ ܐܸܠܸܕ ܦܲܝܲܕܬܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܝܵܐ.

ܡܼܢ ܕܐܲܕ̣ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܟܸܡܪܸܢ ܘܸܟܝܵܗ݇ܒܸܢ ܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܕܸܠܓܵܘܵܝܹܐ ܘܒܵܪܵܝܹܐ، ܚܲܟܡܵܐ ܚܿܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܠܒܸܗܪܵܐ ܕܓܸܕܫܹ̈ܐ ܫܓܼܝܼܫܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܚܿܗܵܝܲܝ ܥܝܼܪܵܩ،ܘܸܒܦܘܼܪܣܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܵܐ ܚܲܕ̣ܬܵܐ ܒ݅ܟ (2020)،ܟܘܼܕ ܐܵܢܵܐ ܡܫܲܦܠܘܿܦܹܐ ܬܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܐܵܕ̣ܝܼ ܚܿܘܼܫܵܒܼܵܐ ܢܲܬܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܸܫܡܵܐܵܐ ܘܐܸܓ̰ܒܘܿܢܵܐ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܠܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܚܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܓܹܐܫܵܢܵܐ ܠܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܸܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܝܼܝܵܗܝܼـ.

ܦܪܝܼܫܹܐܠܲܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܒܸܚܿܘܝܼܚܿܘܼܬܲܝ ܟܡܝܼܠܬܵܐ ܒܟܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܒܸܟܢܘܼܫܝܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ،ܘܠܵܐ ܡܥܲܓ̰ܒܸܟܼ ܕܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܕܝܼܝܲܗܝܼـ ܗܘܿܠܲܝ ܥܡܝܼܩܹ̈ܐ ܒܐܲܕ̣ ܐܲܪܐܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ،ܡܩܲܡ ܡܫܝܼܚܲܝܬܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܬܸܪ ܡܸܢܵܗ.ܟܦܲܝܫܝܼ ܡܚܿܘܼܓ̰ܸܒܢܹܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܵܬܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܸܡܫܝܼܚܲܝܬܘܼܬܼܵܐ ܒܥܲܠܡܵܐ.ܡܫܝܼܚܲܝܬܘܼܬܲܝܗܝـ ܟܕܲܐܪܵܐ ܠܸܚܿܠܲܨܬܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܩܲܡܵܝܵܐ ܘܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܸܬܪܲܝ ܕܸܗܘܲܝܬܼܵܐ.ܐܸܡܸܕ ܟܠ ܦܲܫܡܲܢܬܵܐ ܚܿܙܹܝܠܹܗ ܥܝܼܪܵܩ ܡܼܢ ܫܵܬܵܐ ܒ݅ܓ (2003) ܫܲܚܿܠܲܦ̈ܝܵܬܼܵܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ،ܡܦܘܼܝܸܕܠܲܝ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܠܵܐ ܟܸܡܲܦܸܠܚܿܝܼܠܲܝ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܕܝܘܼ ܝܵܘܡܵܐ ܗܘܿܠܲܝ ܩܲܡ ܕܲܪܩܘܼܠܵܝܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܕܝܼܠܵܐ:ܐܲܝܡܹܐܠܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܸܦܝܲܫܬܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܩ ܐܸܡܸܕ ܐܝܼܒܼܵܠܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܛܵܠܲܝܗܝܼـ ܘܸܡܬܼܥܲܫܢܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܝܲܕܬܵܐ ܕܝܼܝܲܗܝܼـ ܘܫܘܼܠܲܝܗܝܼـ ܒܸܦܪܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܸܢ ܩܲܡ ܥܝܼܪܵܩ ܓܘܼܝܘܼܬܼܵܐ ܩܲܪܘܼܒܼܬܵܐ؟

 

ܡܒܲܩܪܸܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܵܢ ܘܒܸܦܪܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܚܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝܼـ:ܡܘܿ ܠܵܐ ܡܛܹܐܠܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܸܡܬܲܚܸܿܡܠܝܼ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܘܒܸܕܐܲܪܬܵܐ ܠܸܓܝܵܢܲܝܗܝܼـ ܘܫܲܩܠܝܼ ܐܸܠܲܝܗܝܼـ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܸܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܝܼܵܝܗܝܼـ،ܟܘܼܕܝܼܠܲܝ ܒܸܚܿܙܵܝܵܐ ܥܲܣܸܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܒܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܪ̈ܵܒܹܐ ܘܡܸܢܲܝܗܝܼـ:ܢܘܼܩܨܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܣܲܒܲܒ ܦܠܵܛܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܕܪܵܝܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝܼـ ܒܫܘܼܠܵܢܹ̈ܐ،ܘܸܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܡܬܲܠܬܵܐ ܕܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܲܝܬܵܐ ܡܣܲܒܲܒ ܓܢܵܒܼܵܐ (ܚܛܵܦܵܐ) ܕܟܘܿܬܵܐ،ܘܒܲܪܒܲܙܬܵܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܕܟܲܠܕܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܘܐܲܫܘܼܪ̈ܵܝܹܐ،ܘܫܲܚܿܠܲܦܬܵܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܝܲܗܝܼـ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ،ܘܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܲܝ،ܘܡܸܢܕܵܢܹ̈ܐ ܚܸܿܢܹ̈ܐ ܕܸܟܡܲܡܛܲܝ ܠܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܚܿܠܲܦܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ (الدستور) ܘܡܲܬܪܘܿܨܹܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ.ܘܐܵܕ̣ܝܼ ܚܵܐ ܡܸܢܕܝܼܠܹܗ ܐܹܢܸܢܩܵܝܵܐ ܬܵܐ ܦܝܲܫܬܲܝܗܝܼـ ܘܸܡܟܲܡܘܿܠܹܐ ܬܵܪܝܼܟܼ ܕܝܼܝܵܗܝܼـ.

ܘܒܸܕ ܦܵܝܸܫ ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܐܵܘܵܐ ܕܟܓ̰ܵܪܸܚܠܵܗ ܓܝܵܢܵܐ:ܬܵܐ ܡܲܗܵܐ ܝܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܦܲܝܫܝܼ ܓܲܒܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܚܿܘܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܪ̈ܵܒܹܐ ܐܵܢܲܝ ܕܸܟܕܵܪܲܝ ܐܝܼܕ̣ܵܐ ܠܩܵܠܹ̈ܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ، ܘܸܟܦܲܝܫܝܼ ܕܠܵܐ ܚܵܐ ܡܲܡܬܼܠܵܢܵܐ ܫܵܪܝܼܪܵܐ،ܘܕܠܵܐ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܲܝܬܵܐ ܡܚܘܼܝܲܕ̣ܬܵܐ ܕܕܲܪܝܵܐ ܒܵܠܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝܼـ؟

ܘܟܚܵܙܹܐ ܒܸܫ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܡܒܲܩܝܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܬܵܡܵܐ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܬܵܐ ܕܸܡܬܲܚܸܿܡܠܝܼ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܐܸܒܼܵܕ̣ܵܐ ܚܵܐ ܚܘܼܝܵܕ̣ܵܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܓܲܒܹ̈ܐ ܘܓܒܼܝܹ̈ܐ ܕܚܿܘܼܫܵܒܼܵܐ ܘܫܘܼܠܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ ܘܒܸܦܪܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܹ̈ܐ، ܘܐܸܬܲܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܐܲܟܵܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܡܒܲܝܢܹ̈ܐ ܒܩܵܢܘܿܢܵܐ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܸܟܢܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܩܬܝܼܨܵܕ ܘܡܲܝܕ̣ܘܿܐܹܐ ܕܚܲܒܪܹ̈ܐ،ܒܸܫ ܛܵܒܼ ܡܼܢ ܒܲܪܒܲܙܬܵܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܒܹܝܬܼ ܩܵܘܡܵܐ ܘܦܸܠܓܼܘܿܢܵܗ ܙܩܝܼܦܵܐܝܼܬܼ ܘܐܘܼܦܩܵܐܝܼܬܼ،ܘܡܼܢ ܢܘܼܩܨܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܛܝܹ̈ܐ ܘܪ̈ܵܡܹܐ ܟܚܵܫܘܼܒܼ ܟܘܼܕ ܚܵܐ ܐܵܗܘܼܠܹܗ ܐܲܨܠܵܝܵܐ.

ܘܟܚܲܫܒܸܢ ܕܲܗܵܐ ܦܸܫܠܵܗ ܠܵܙܸܡܘܼܬܼܵܐ ܡܩܲܡܵܐ ܕܦܲܝܬܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ،ܕܸܡܬܲܚܸܿܡܠܸܟܼ ܘܪܲܫܡܸܟܼ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܘܡܚܘܼܝܲܕ̣ܬܵܐ ܕܦܲܠܸܛ ܡܸܢܵܗ ܚܵܐ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܦܵܝܸܫ ܐܸܪܝܵܐ ܒܓܵܘܹܗ ܚܿܘܼ ܫܸܡܵܐ (ܕܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ)ܝܵܢ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܝܵܢ ܚܵܐ ܫܸܡܵܐ ܩܒܝܼܠܵܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝ،ܕܐܲܒܼܪܝܼ ܒܓܵܘܹܗ ܟܠ ܓܲܒܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܘܓܘܼܒܼܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܠܝܼܦܹ̈ܐ.ܘܓܲܒܹ̈ܐ ܒܸܫ ܡܒܲܝܢܹ̈ܐ،ܕܐܲܒܼܕ̣ܝܼ ܚܵܐ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܩܲܡ ܕܲܪ̈ܩܘܼܠܹܐ،ܚܿܘܼ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܘܸܬܦܹ̈ܐ…ܘܡܸܟܼ ܐܵܕ̣ܝܼ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܟܝܵܒܸܠ ܙܲܚܿܡܘܼܬܼܵܐ ܚܲܝܠܲܢܬܵܐ ܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܸܫܩܲܠܬܵܐ ܕܬܵܢܵܝܬܼܵܐ.ܘܒܸܕ ܡܫܲܘܸܬܦܝܼ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܡܵܘܸܬܒܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܕܲܘܸܠܬܵܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܘܐܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܢ ܒܚܿܕ̣ܵܐ ܠܝܼܣܬܵܐ ܕܪܸܫܬܵܐ ܛܵܒܼܵܐ، ܡܼܢ ܐܝܼܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܕܐܸܬܲܝ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܬܼܪܵܢܵܝܵܐ ܘܸܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܲܗܘܼܪܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܐܝܼܕ̣ܝܼܐܹ̈ܐ ܒܨܸܦܝܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܪ ܠܸܒܵܐ،ܘܐܲܢ ܕܝܼܠܲܝ ܡܸܛܝܹ̈ܐ ܒܨܸܦܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܬܼܪܵܢܵܝܬܵܐ ܘܲܡܫܝܼܚܲܝܬܵܐ،ܘܸܕܡܲܩܸܪܒܼܝܼ ܚܿܕ̣ܵܐ ܠܝܼܣܬܵܐ ܒܓܘܿ ܡܲܛܠܵܒܹ̈ܐ ܘܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܝܼܝܵܗܝܼـ

ܬܵܐ ܡܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ؟ ܡܣܲܒܲܒ ܒܚܲܩܘܼܬܼܵܐ ܘܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܡܒܲܝܢܹ̈ܐ ܠܲܝܬܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܒܼܪܸܟܼ ܒܓܵܘܲܝܗܝܼـ، ܪ̈ܦܹܝܠܲܝ ܟܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܠܸܡܚܲܝܘܿܕܹܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܚܿܘܼ ܫܸܡܵܐ ܕܚܵܐ ܒܹܝܬܼ ܩܵܘܡܵܐ ܩܒܝܼܠܵܐ ܡܼܢ ܟܠ.ܘܫܸܡܵܐ ܡܘܼܪܸܟܒܼܵܐ ܠܲܝܠܹܐ ܩܒܝܼܠܵܐ ܘܠܵܐ ܟܸܡܚܵܝܸܕ̣ܠܲܢ.ܡܘܿ ܠܲܝܘܸܟܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܕܫܵܒܼܩܸܟܼ ܓ̰ܲܚܲܕܝ̈ܵܬܲܢ،ܘܸܕܪܵܚܸܿܫ ܟܠ ܚܵܐ ܠܡܘܿܓ̰ܲܒ ܒܹܝܬܼ ܩܵܘܡܵܐ ܕܝܹܗ ܘܣܲܦܵܝ̈ܵܬܹܗ ܘܥܹܕܬܹܗ:ܟܲܠܕ̣ܵܝܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܘܐܲܪܸܡܢܵܝܵܐ، ܘܐܵܕ̣ܝܼ ܠܲܝܠܵܐ ܥܲܣܩܘܼܬܼܵܐ،ܐܸܠܵܐ ܕܗܵܘܹܝܠܹܗ ܐܝܼܕ̣ܲܐܬܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܒܸܕ ܬܒܲܐܬܹܗ ܘܦܬܲܚܿܬܵܐ ܕܐܲܝܢܹ̈ܗ ܠܚܘܼܝܵܕ̣ܵܐ ܘܸܥܒܼܵܕ̣ܵܐ ܥܲܡܵܝܵܐ،ܘܸܕܛܵܐܸܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܹܗ ܬܵܐ ܥܝܼܪܵܩ ܘܸܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ.

ܩܲܕ̣ܡܵܝ̈ܵܬܼܵܐ ܕܕܲܘܸܠܬܵܐ ܡܚܘܼܝܲܕ̣ܬܵܐ ܘܐܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܢ:

  • ܕܲܘܸܠܬܵܐ ܐܲܬܼܪܵܢܵܝܬܵܐ ܘܸܡܕ̣ܝܼܢܲܝܬܵܐ ܘܚܹܐܪܵܝܬܵܐ،ܐܵܗܝܼܠܵܗ ܬܸܩܠܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܬܵܐ ܢܛܵܪܵܐ ܐ݇ܝܵܠܹ̈ܐ ܕܕܲܘܸܠܬܵܐ ܘܫܘܼܕܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܬܵܐ ܟܠ ܡܘܿܓ̰ܲܒ ܦܣܵܣܵܐ ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ،ܡܼܢ ܗܵܕܲܟܼ ܐܹܢܸܢܩܲܝܬܲܝܠܵܐ ܕܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ ܒܩܵܢܘܿܢܵܐ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܸܟܝܲܕ̣ܐܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ،ܬܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܐܸܡܸܕ ܚܸܿܢܹ̈ܐ ܠܸܨܝܵܪܵܐ ܕܸܦܣܵܣܵܐ ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ.ܒܕܲܘܸܠܬܵܐ ܡܚܘܼܝܲܕ̣ܬܵܐ ܘܐܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܢ، ܘܡܲܬܼܒܘܿܬܹܐ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܲܦܣܵܣܵܐ،ܡܸܟܼܕܲܝܓܸܕ ܬܘܼܪܵܣܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܘܼܠܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܸܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܛܠܵܒܵܐ ܘܙܘܼܘܵܓܼܵܐ ܘܙܘܼܙܵܐ ܘܡܲܒܛܘܿܠܹܐ ܕܙܘܼܘܵܓܼܵܐ ܘܡܲܗܪܵܐ ܘܝܲܪܬܘܼܬܼܵܐ ܘܚܸܿܢܹ̈ܐ(ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܘܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ 188 لسنة 1959) ܘܡܲܬܼܒܲܬܵܐ ܥܹܐܕ̣ܵܐ ܕܡܲܘܠܵܕ̣ܵܐ ܘܥܹܐܕ̣ܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܡܸܟܼܕܲܝܓܸܕ ܥܹܐܕ̣̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܬܵܐ ܟܠ ܥܝܼܪ̈ܵܩܵܝܹܐ ܠܕܘܼܡܝܵܐ ܕܥܹــــــــܐܕ̣̈ܵܘܵܬܼܵܐ

ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܬܵܐ ܥܲܡܵܐ ܕܡܘܼܫܸܠܡܵܢܹ̈ܐ،ܘܟܚܵܙܸܟܼ ܒܸܦܪܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܟܡܵܐ ܡܼܢ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܟܸܡ ܡܲܬܸܒܬܝܼܠܲܝ ܢܝܼܚܿܘܼܬܼܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܘܐܲܝ ܕܲܘܸܠܬܵܐ ܚܵܪܲܝܬܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܣܘܼܕܵܢ!ܘܐܵܚܵܐ ܒܡܲܚܟܸܢ ܐܸܠܸܕ ܣܲܗܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܸܡܸܕ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܕܝܼܠܲܝ ܒܸܫ ܦܬܼܝܼܚܹ̈ܐ ܘܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ،ܘܸܦܪܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܬܵܡܵܐ ܡܒܵܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܩܲܘܡܹ̈ܐ ܟܦܲܪܣܵܐ ܠܒܵܪܵܗ ܗܲܡ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ.

  • ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܡܲܬܼܒܘܿܬܹܐ ܚܘܼܝܵܕ̣ܵܐ ܐܲܬܼܪܵܢܵܝܵܐ ܘܸܬܚܵܪܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܲܢ ܒܓܵܘܵܗ ܒܨܘܼܪܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܕܝܼܠܵܗ ܚܵܐ ܦܲܪܟ̰ܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܬܘܼܬܼܵܐ ܐܲܬܼܪܵܢܵܝܬܵܐ ܥܝܼܪܵܩܲܝܬܵܐ.ܡܸܟܼܕܲܝܓܸܕ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܸܦܣܵܣܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܕܫܵܬܵܐ (2005) ܟܸܡܫܵܒܸܩܠܹܗ ܓܲܪܲܢ ܕܸܐܒܼܵܕ̣ܵܐ ܡܕ̣ܝܼܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪܹܝܢ ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܩܸܡܠܲܝ ܒܓܵܘܹܗ ܒܵܒ̈ܵܘܵܬܲܢ ܒܸܦܪܵܣܵܐ ܕܐܝܼܕܲܐܬܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܠܠܝܼܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ.
  • ܫܲܚܿܠܲܦܬܵܐ ܕܫܲܬܼܐܸܣܹ̈ܐ ܕܡܲܬܼܘܵܬ̈ܲܢ،ܘܸܫܩܵܠܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܬܲܢ،ܘܐܵܚܵܐ ܠܙܸܡܬܲܝܠܵܐ ܕܡܲܚܟܸܟܼ ܐܸܠܸܕ ܡܲܬܼܘ̈ܵܬܼܵܐ ܕܕܲܫܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹ̈ܐ،ܡܣܲܒܲܒ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܩ ܟܦܵܝܸܬ ܒܕܲܫܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.
  • ܡܲܟܠܲܝܬܼܵܐ ܕܗܝܼܓ̰ܪܵܐ ܒܦܲܝܲܕܬܵܐ ܕܙܘܼܙܵܐ ܒܟܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐܲܣܵܣܵܝܹ̈ܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܵܢ ܘܢܲܒܘܿܠܲܝܗܝܼـ ܬܵܐ ܩܵܡܵܐ ܘܸܚܿܙܵܝܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܫܘܼܠܵܐ ܬܵܐ ܒܲܛܝܼܠܹ̈ܐ،ܘܐܝܼܒܼܵܠܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܬܵܐ ܐܲܢ ܕܝܼܠܲܝ ܢܦܝܼܩܹ̈ܐ ܕܐܵܬܲܝ ܘܦܲܠܚܿܝܼ ܘܦܲܬܼܚܿܝܼ ܫܘܼܠܵܢܹ̈ܐ.
  • ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܐܵܠܸܬܝ̈ܵܬܼܵܐ ܕܸܦܪܵܣܵܐ ܕܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܲܝ ܚܹܐܪܹ̈ܐ،ܘܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܠܓܵܘܵܝܹܐ ܘܒܲܪܵܝܹܐ.
  • ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܹ̈ܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܓܘܿ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܕܲܘܸܠܬܵܐ ܡܣܲܒܲܒ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬܸܢ ܢܘܼܩܨܵܢܘܼܬܼܵܐ ܟܲܒܝܼܪܬܵܐ ܬܵܐ ܪܚܵܫܵܐ ܒܓܵܘܵܗ،ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬ̈ܵܬܲܢ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܣܘܿܟܪܵܐ ܥܲܡܲܢ ܘܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܝܼܵܢ! ܘܐܹܢܸܢܩܹܝܬܼܵܐܝܠܵܐ ܕܡܲܚܿܙܸܟܼ ܢܝܼܚܿܘܼܬܲܢ،ܠܐܲܢ ܘܵܠܝܼܝ̈ܵܬܼܵܐ ܕܝܼܠܲܝ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܒܓܵܘܲܝܗܝܼـ ܐܲܢ ܬܸܠܵܬܼ ܪܹ̈ܫܲܢܘܵܬܼܵܐ ܒܕܲܘܸܠܬܵܐ ܡܚܘܼܝܲܕ̣ܬܵܐ ܘܐܲܩܠܹܝܡܵܐ.

 

  • ܡܲܬܼܒܘܿܬܹܐ ܕܫܘܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܵܢ ܐܸܡܸܕ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܪܲܢ ܥܲܪ̈ܵܒܵܝܹܐ ܘܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܘܬܘܼܪܸ̈ܟܡܵܢ ܘܐܹܙܸܕܢܵܝܹ̈ܐ ܘܨܵܒܝܼܐܵܐ ܡܲܢܕܵܝܹ̈ܐ،ܘܡܲܪܚܿܘܿܫܲܝܗܝܼـ ܬܵܐ ܩܵܡܵܐ ܘܸܦܪܵܣܲܝܗܝܼـ ܘܐܲܒܼܕܸܟܼ ܕܗܵܘܸܟܼ ܚܵܐ ܐܸܡܲܝܗܝܼـ ܐܸܠܸܕ ܦܘܼܫܵܩܹ̈ܐ ܕܸܦܣܵܣܵܐ ܡܫܲܘܸܬܦܹ̈ܐ ܐܸܡܸܕ ܕܲܘܸܠܬܵܐ ܘܐܲܬܼܪܵܢܵܝܘܼܬܼܵܐ،ܘܸܕܗܵܘܹܐܠܲܝ ܐܲܩܸܠܝܼܝ̈ܵܬ ܫܘܼܪ̈ܫܵܢܵܝܹــــــܐ

ܒܕܲܘܸܠܬܵܐ ܘܟܘܼܢܵܫܵܐ،ܘܸܢܛܵܪܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܝܼܵܝܗܝܼـ ܒܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܕܲܘܸܠܬܵܐ ܡܕ̣ܝܼܢܲܝܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ،ܕܲܘܸܠܬܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ.

 

ܘܸܒܚܲܪܬܼܵܐ،ܡܼܢ ܒܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ،ܐܲܚܿܢܝܼ ܐܸܬܲܢ ܡܲܚܕܲܪܬܵܐ ܕܡܲܩܘܸܟܼ ܘܦܲܠܚܸܿܟܼ ܗܵܕܲܟܼ ܬܦܲܩܬܵܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܐ ܐܸܢ ܗܘܹܐ ܬܵܡܵܐ ܐܸܓ̰ܒܘܿܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܘܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܝܵܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܦܲܠܘܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܸܬܼܒܝܼܬܹ̈ܐ ܕܟܸܒܲܝ ܒܪܲܝܬܹܗ.

 

ܫܲܢ݇ܬܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ،ܫܲܢ݇ܬܵܐ ܕܸܫܠܵܡܵܐ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܘܢܝܼܚܿܘܼܬܼܵܐ.

عن Maher

شاهد أيضاً

تذكار مار ماري الجمعة 31 تموز 2020

تذكار مار ماري الجمعة 31 تموز 2020 إعلام البطريركية كما هو معلومٌ ان ماري الذي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *