أخبار عاجلة
الرئيسية / المقالات / ܚܕܒܫܒܐ ܕܐܘܫܥܢܐ 28 ܐܕܪ 2021 ܒܪܝܼܚܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ

ܚܕܒܫܒܐ ܕܐܘܫܥܢܐ 28 ܐܕܪ 2021 ܒܪܝܼܚܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ

ܚܕܒܫܒܐ ܕܐܘܫܥܢܐ

28 ܐܕܪ 2021 ܒܪܝܼܚܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ

             ܐܲܠܟܵܐܪܕܝܼܢܵܠ ܠܘܼܝܼܣ ܣܵܟܘܼ ܦܘܫܵܩܵܐ ܡܵܪܝ ܡܝܼܟܐܝܸܠ ܡܵܩܕܲܣܝܼ

   ܟܸܒܸܢ ܕܡܵܩܸܪܒܸܢ ܟܵܪ̈ܘܿܙܘܵܬܼܵܐ ܕܐܲܕܝ ܫܲܒܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܬܵܐ ܥܘܼܕ̣ܪܵܢܵܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܝܼܲܢ ܡܝܘܿܩܪܹ̈ܐ ܐܸܡܸܕ ܩܪܲܝܬܼܝܼـ ܛܵܠܲܝܗܝܼـ ܕܐܲܘܕܝܼ ܒܸܓܝܵܢܲܝܗܝܼـ ܟܵܪ̈ܘܿܙܘܵܬܼܵܐ ܕܝܼܝܲܗܝܼـ ܘܬܵܐ ܕܗܘܿܝܵܐ ܣܲܗܕܘܼܬܼܵܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܟܸܡ ܗܲܝܸܡܢܝܼ ܒܓܵܘܹܗ ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܸܟܚܵܗܲܝܠܹܗ ܘܠܵܐ ܬܸܢܝܵܢܵܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܟܸܡ ܐܲܡܪܝܼܠܹܗ ܒܫܵܬܵܐ ܕܦܸܿܬܠܵܐ ܝܵܢ ܕܸܡܩܲܡܸܢܵܗ!!!

  ܟܸܪܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܠܵܐ ܛܵܠܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܸܡܣܲܦܩܸܟܼ ܐܝܼܫܘܿܥ ܡܼܢ ܟܲܒܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܹܗ ܡܣܘܼܩܲܠܬܵܐ. ܫܘܼܕ ܡܬܲܚܸܿܡܠܸܟܼ ܒܐܲܣܘܿܪܝܵܐ ܕܝܹܗ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܐܸܡܸܕ ܒܲܝܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܥܲܢܝܵܐ ܚܲܒܸܪܬܼܵܐ: ܡܲܪܝܲܡ ܘܡܲܪܬܵܐ ܘܸܠܥܵܙܲܪ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܕܝܹܗ ܐܸܠܸܕ ܠܥܵܙܲܪ.ܘܫܘܼܕ ܡܬܲܟܸܡܠܸܟܼ ܗܲܡ ܒܡܲܪܬܼܵܐ ܕܐܲܡܵܢܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ ܐܵܘܵܐ ܕܟܸܡ ܫܲܦܚܵܐܠܹܗ ܐܸܠܸܕ ܐܲܩܠܵܬܹ̈ܗ،ܘܸܒܡܲܪܝܲܡ ܡܲܓܼܕܠܲܝܬܵܐ، ܘܸܟܠܲܝܬܼܵܐ ܕܝܹܗ ܒܕܲܥܒܼܵܐ ܕܩܵܢܵܐ ܘܒܸܣܡ̈ܘܵܬܼܵܐ،ܘܒܸܟܼܝܸܗ ܐܸܠܸܕ ܡܕܝܼܬܹܗ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܒܒܸܣܬܵܢܵܐ ܕܙܲܝܬܹ̈ܐ ܒܟܼܐܹܠܹܗ ܕܸܡܵܐ (ܝܵܐ ܒܵܒܝܼ ܐܸܢ ܐܝܼܠܵܐ ܒܲܪܲܝܬܼܵܐ،ܫܘܼܕ ܦܵܝܸܬ ܡܸܢܝܼ ܐܲܕܝܼ ܟܵܐܣܵܐ،ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܡܸܟܼܕܲܝܓܸܕ ܐܸܓ̰ܒܘܿܢܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܡܸܟܼܕܲܝܓܸܕ ܐܸܓ̰ܒܘܿܢܘܼܟܼ).ܡܲܬܲܝـ: 39̣26. (ܐܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ــ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܝܘܼܩܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ. ܦܩܝܼ̈ܕܹܐ ܐܝܼܘܸܟܼ ܕܐܲܒܼܕܸܟܼ ܒܚܵܝܲܢ ܕܟܘܼܕܝܘܼܡ ܐܵܢܝܼ ܐܸܣܘܿܪܹ̈ܐ ܘܟܠܲܝ̈ܵܬܼܵܐ ܐܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܘܸܡܣܘܿܩܠܹ̈ܐ ܕܸܟܡܲܚܿܙܹܝܠܲܝ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܘܿܢ ܬܵܐ ܕܗܵܘܸܟܼ ܒܸܫ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ).

  ܟܝܼܬܹܐ ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ ܡܩܲܡ ܦܸܨܚܵܐ ܘܸܩܝܲܡܬܵܐ ܒܸܚܿܕ̣ܵܐ ܫܲܒܬܼܵܐ،ܘܸܟܦܵܝܸܫ ܡܚܿܘܼܓ̰ܸܒܢܵܐ ܥܒܲܪܬܵܐ ܪܹܫܲܝܬܵܐ ܬܵܐ ܫܲܒܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܐܵܝܵܐ ܕܟܸܡ ܫܲܪܝܵܐ ܒܦܸܨܚܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ ܘܚܘܼܬܵܡܵܗ ܒܦܸܨܚܿܘܼܬܼܵܐ ܕܸܩܝܲܡܬܵܐ.ܕܝܼܟܼ ܕܐܝܼܬܼ ܒܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܫܒܸܩܠܹܗ ܐܝܼܫܘܿܥ ܒܲܝܬܼܵܐ ܕܚܿܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܝܹܗ ܒܓܘܿ ܒܹܝܬܼ ܥܲܢܝܵܐ،ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܸܡ ܡܲܦܸܫܛܝܼܠܹܗ ܒܬܲܢܲܝ̈ܵܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܣܘܼܠܵܝܵܐ ܘܐܲܡܘܼܕ،ܘܡܼܢ ܬܵܡܵܐ ܦܸܿܬܠܹܗ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܨܘܿܒ ܗܲܝܸܟܠܵܐ ܘܐܵܗܘܼ ܬܝܼܒܼܵܐ ܠܟܼܵܨܵܐ ܕܸܚܿܡܵܪܵܐ ܬܲܡܲܡܬܵܐ ܬܵܐ ܢܒܸܝܘܼܬܼܵܐ ܕܸܙܟܲܪܝܵܐ:(ܐ݇ܡܘܼܪܘܼ ܬܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕܨܸܗܝܘܼܢ: ܗܘܿܠܹܗ ܡܲܠܟܲܟܼ ܒܐܝܼܬܼܵܝܵܐ ܠܓܹܒܲܟܼ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܘܸܪܟܝܼܒܼܵܐ ܐܸܠܸܕ ܚܿܡܵܪܵܐ ܘܓܲܚܫܵܐ ܒܸܪܕ ܚܿܡܲܪܬܵܐ). ܡܲܬܲܝـ: 5:21

ܐܸܬܼܘܵܐ ܒܩܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ(ܡܟܼܵܠܸܨܠܲܢ ܡܟܼܵܠܸܨܠܲܢ ܡܼܢ ܢܝܼܪܵܐ ܕܪ̈ܘܿܡܵܝܹܐ).ܘܐܵܢܲܝ ܕܘܲܝܘܵܐ ܒܩܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܫܘܿܥ ܡܲܪܡܝܼܘܵܐ ܦܲܓ̰ܵܢܹ̈ܐ ܕܩܲܙܒܹ̈ܐ ܝܵܢ ܦܲܓ̰ܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܝܬܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܘܼܩܹܐ ܪܸܡܙܵܐ ܕܸܫܠܵܡܵܐ ܕܩܘܼܒܵܠܵܐ.ܘܸܟܡܲܝܕܹܐܠܲܢ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܕܐܸܬܼܘܵܐ ܝܵܠܹ̈ܐ ܙܘܿܪܹ̈ܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܒܓܘܿ ܩܘܼܒܵܠܵܐ. ܘܐܵܟܼܵܐ ܫܘܼܕ ܬܲܟܼܪܸܟܼ ܬܲܢܲܝܬܼܵܐ ܕܐܝܼܫܘܿܥ( ܐܸܢ ܠܵܐ ܕܐܲܪܘܼܬܘܼܢ ܘܦܲܝܫܘܼܬܘܼܢ ܡܸܟܼ ܝܵܠܹ̈ܐ ܙܘܼܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܟܐܲܒܼܪܘܼܬܘܼܢ ܠܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܕܸܫܡܲܝܵܐ) ܡܲܬܲܝـ: 3:18.

  ܒܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ ܟܩܵܪܸܟܼ ܟܠܲܝ̈ܵܬܼܵܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ:ܟܠܲܝܬܼܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ،ܕܝܵܠܹ̈ܐ ܙܘܿܪܹ̈ܐ،ܕܥܲܡܵܐ ܡܙܝܼܓܼܵܐ، ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܼܵܐ ܐܵܢܲܝ ܕܸܟܬܼܒܼܘܼܠܲܝ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܸܩܛܲܠܬܹܗ. ܘܫܘܼܐܵܠܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܦܪܝܼܣܵܐ ܐܸܠܲܢ: ܐܲܚܿܢܝܼ ܡܼܢ ܕܐܲܝܡܵܐ ܐܝܼܘܸܟܼ؟

  ܟܡܲܚܿܙܝܵܐ ܐܵܕܝܼ ܥܘܲܪܬܵܐ ܒܙܘܼܝܵܚܵܐ ܠܸܡܕܝܸܬܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܕܛܝܼܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܐܝܼܠܹܗ ــ ܘܚܸܿܕܡܸܬܹܗ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܘܠܵܐ ܒܓܘܿ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܝܵܢ ܒܡܵܠ ܕܝܹܗ ܝܵܢ ܒܦܹܐܫܵܐ ܕܝܹܗ، ܘܸܟܩܵܪܹܐܠܲܢ ܠܸܪܚܵܫܵܐ ܐܸܠܸܕ ܫܘܼܦܵܦܹ̈ܐ ܕܐܝܼܫܘܿܥ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܒܸܬܼܒܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܘܦܸܨܚܿܘܼܬܼܵܐ ܗܸܠ ܡܵܘܬܼܵܐ ܘܸܩܝܲܡܬܵܐ.

  ܟܸܡ ܒܵܩܹܝܪܲܢ ܐܲܕ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܫܘܼܐܵܠܹ̈ܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ:

  ܓܲܠܘܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܬܒܵܐܵܐ ܘܐܪܲܝܬܼܵܐ ܕܟܘܼܕܝܘܼܡ ܒܫܲܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܐܸܡܹܗ؟ ܝܵܢ ܓܪܲܫܬܵܐ ܕܸܥܛܘܼܦܝܵܐ ܛܵܝܘܿܦܵܐ ܡܬܼܠܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܐܵܘܵܐ ܕܸܛܪܸܦܠܹܗ ܛܵܠܹܗ ܒܐܘܿܫܲܥܢܹܐ ܘܸܩܪܹܝܠܹܗ ܨܠܘܼܠܹܗ ܨܠܘܼܠܹܗ ܒܓܘܿ ܥܪܒܼܘܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ؟

  ܓܲܠܘܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܟܡܲܚܸܿܙܝܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܸܠܸܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܝܲܢ ܥܹܬܵܢܲܝܬܵܐ ܝܵܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܒܲܣ ܣܲܦܲܝܬܼܵܐ ܐܝܼܪܝܼܬܼܬܵܐ ܠܵܐ ܟܝܼܙܵܐ ܬܵܐ ܩܵܡܵܐ ܘܠܵܐ ܟܕܲܐܪܵܐ ܠܒܲܬܼܪܵܐ؟

  ܓܲܠܘܼ ܟܸܡ ܬܲܟܸܡܠܸܟܼ ܐܸܬܲܢ ܓܲܪܵܐ ܕܸܡܛܲܐܠܸܟܼܠܹܗ ܐܸܕܝܘܼ ܝܵܘܡܵܐ ܡܸܟܼ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܗܘܼܝܸܡܢܹ̈ܐ ܒܓܘܿ ܒܲܝܬܼܘܬܲܢ ܘܥܹܕܬܲܢ ܘܸܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܝܼܝܲܢ ܘܐܸܬܲܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ــ ܣܲܗܕܘܼܬܼܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܦܩܝܼܕܹ̈ܐ ܐܝܼܘܸܟܼ ܕܡܲܚܿܙܸܚܿܠܵܐ؟

  ܟܝܲܠܦܸܟܼ ܡܼܢ ܐܘܿܫܲܥܢܹܐ ܕܐܲܘܕܸܟܼ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܒܙܲܪܲܙܬܵܐ ܕܸܓܝܵܢ̈ܵܬܲܢ ܬܵܐ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܐܸܠܸܕ ܟܠ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܘܬܵܐ ܕܢܲܛܪܸܟܼ ܐܝܼܫܘܿܥ ܛܵܠܲܢ ܘܬܵܐ ܚܸܿܢܹ̈ܐ،ܘܬܵܐ ܕܸܡܬܲܡܸܟܼ ܪܚܲܫܬܵܐ ܐܸܡܹܗ ܗܸܠ ܚܲܪܬܼܵܐ ܡܵܩܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܛܝܼܡܵܐ،ܠܵܐ ܬܵܐ ܕܸܩܲܛܠܸܟܼܠܹܗ ܝܵܢ ܕܸܡܫܲܚܸܿܠܦܸܟܼܠܹܗ. ܐܝܼܬܸܢ ܐܸܠܲܢ ܬܵܐ ܕܦܲܠܚܸܿܟܼ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܚܿܘܿܢܘܼܬܼܵܐ ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܒܥܲܣܸܩܘ̈ܵܬܼܵܐ،ܘܸܐܪܵܝܵܐ ܒܐܲܡܘܼܕ ܐܸܡܸܕ ܟܠ ܥܲܣܸܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܡܲܪܝܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ.

ܗܲܝܘܼ ܝܵܐ ܡܵܪܲܢ ܐܝܼܫܘܿܥ ܘܸܐܘܿܪ ܠܸܒܵܘ̈ܵܬܲܢ ܘܸܦܪܘܿܣ ܒܹܝܗܪܘܼܟܼ ܐܸܠܲܢ ܘܐܸܠܸܕ ܐܲܝܡܵــــــــܐ ܕܝܼܘܸܟܼ ܒܸܚܿܗܵܝܵܐ ܐܸܡܲܝܗܝܼـ ܘܸܒܬܦܵܩܵܐ ܒܓܵܘܲܝܗܝܼـ.

عن Maher

شاهد أيضاً

Liturgia verso dove

Liturgia verso dove? Card. Louis Raphael Sako La liturgia, la preghiera ufficiale della Chiesa, è …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *