أخبار عاجلة
الرئيسية / المقالات / ܟܪ̈ܘܙܘܬܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܦܨܚܐ ܘܥܪܘܒܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܝܡܬܐ

ܟܪ̈ܘܙܘܬܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܦܨܚܐ ܘܥܪܘܒܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܝܡܬܐ

ܟܪ̈ܘܙܘܬܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܦܨܚܐ ܘܥܪܘܒܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܝܡܬܐ

ܦܘܫܩܐ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܡܩܕܣܝ

ܚܡܫܒܫܒܐ ܕܦܨܚܐ (ܐ ܢܝܣܢ 2021)
ܚܘܒܐ ܟܒܐ ܬܐ ܕܝܗܒܟ ܟܠ ܡܢܕܝ
ܟܸܡܙܲܝܚܝܼ ܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܲܢ ܡܼܢ ܟܠ ܫܲܢ݇ܬܵܐ ܒܥܹܐܕ̣ܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ــ ܥܒܼܵܪܵܐ، ܒܡܲܩܪܘܿܒܹܐ ܕܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ــ ܒܲܪܚܵܐ، ܐܸܡܸܕ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܡܛܘܿܟܣܹ̈ܐ ܕܹܝܟܼ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܼܝܼܒܼܵܐ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܡܲܦܩܵܢܵܐ (ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ ܝܒ).
ܟܚܵܙܹܐ ܐܝܼܫܘܿܥ ܐܵܕܝܼ ܦܘܼܪܣܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܼܵܢܲܝܬܵܐ ܟܸܢܫܲܝܬܵܐ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܲܝܬܵܐ(ܥܒܼܵܪܵܐ ܡܼܢ ܡܸܨܪ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܙܘܼܬܼܵܐ) ܕܝܲܗܒܸܠܵܗ ܚܿܕܵܐ ܪܸܚܩܘܼܬܼܵܐ ܚܲܕܬܵܐ.ܐܵܗܘܼ ܠܵܐ ܟܡܲܩܪܒܼܘܼ ܕܸܒܸܚܬܼܵܐ ــ ܕܚܲܝܘܵܢ، ܐܸܠܵܐ ܟܡܲܩܪܒܼܘܼ ܓܝܵܢܹܗ ܒܲܪܟܼܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܟܕܵܒܸܚ ܒܓܵܘܹܗ ܬܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ.ܘܡܫܘܼܪܹܪܹܗ ܒܐܵܕܝܼ ܬܵܢܲܝܬܼܵܐ ܕܸܝܹܗ ܐܸܠܸܕ ܚܘܼܒܵܐ ܪܵܒܵܐ: (ܠܲܝܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܵܐ ܕܝܲܗ݇ܒܸܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܵܝܹܗ ܚܠܵܦ ܒܐܸܝܹ̈ܐ ܕܝܹܗ)(ܝܘܿܚܲܢܵܢ:13:15)
ܚܘܼܒܵܐ ܟܸܒܹܗ ܬܵܐ ܕܝܲܗ݇ܒܸܟܼ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܬܵܐ ܕܦܵܝܸܫ ܛܵܠܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܵܝܹ̈ܐ ܘܚܲܕܬܼܬܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ. ܘܸܕܒܼܵܚܵܐ ܕܸܓܝܵܢܵܐ ܚܿܕܝܼܠܵܐ ܐܝܼܠܹܗ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܚܵܝܹ̈ܐ، ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܩܲܡ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܐܝܼܕܲܐܬܵܐ ܐܝܼܠܵܗ ܕܦܲܝܲܕܬܵܐ ܐܲܬܝܼܪܬܵܐ ܕܸܟܦܲܝܫܵܐ ܚܿܗܝܼܬܼܵܐ ܒܸܫ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܚܿܙܵܝܵܐ ܘܡܲܚܟܲܝܬܼܵܐ، ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܣܘܿܪܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܥܲܡܘܼܩܵܐ ܠܲܝܒܹܗ ܛܲܒܼܬܵܐ! ܐܲܢ ܬܪܲܝ ܦܸܨܚܹ̈ܐ ܟܸܡܫܲܚܿܠܦܝܼ ܒܸܡܠܘܿܐܵܐ ܘܐܘܿܣܝܼܵܐ ܕܝܼܝܲܗܝܼـ. ܦܸܨܚܵܐ ܕܗܘܼܕܵܝܹܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܝܼܠܹܗ ܕܒܲܝܬܼܘܼܬܼܵܐ ܟܦܵܝܸܫ ܬܚܿܝܼܪܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܸܢܦܲܩܬܵܐ ܕܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ ܡܼܢ ܡܸܨܸܪ، ܘܦܸܨܚܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܫ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܐ ܒܕܸܒܼܚܬܼܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ ܐܵܝܵܐ ܕܸܦܬܸܚܿܠܵܐ ܩܲܡ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ.ܘܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ، ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܵܗܘܼܠܹܗ ܦܸܨܚܵܐ ܐܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ، ܘܡܲܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܝܠܹܗ ܕܚܵܝܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܘܸܡܚܿܘܿܕܬܹ̈ܐ ܬܵܐ ܕܕܲܐܪܝܼ ܐܸܠܵܗ ܠܫܵܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܸܥܒܼܵܪܵܐ ܒܕܵܝܸܡܘܼܬܼܵܐ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܒܸܫ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܝܼܚܹܿܐ.
ܟܝܼܡܸܪ ܒܓܘܿ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܕܡܲܬܲܝـ: (ܘܟܘܼܕ ܘܲܝܘܵܐ ܒܐܝܼܟܼܵܠܵܐ، ܫܩܸܠܹܗ ܐܝܼܫܘܿܥ ܠܲܚܿܡܵܐ ܡܒܘܼܪܸܟܼܠܹܗ ܘܸܩܨܹܝܠܹܗ ܘܸܗܒܸܠܹܗ ܬܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܸܝܹܗ ܘܐ݇ܡܹܝܪܹܐ: ܫܩܘܼܠܘܼ ܐܸܟܼܠܘܼ ܐܵܕܝܼ ܦܲܓܼܪܝܼܠܹܗ. ܘܸܫܩܠܹܗ ܟܵܐܣܵܐ ܘܡܘܿܕܝܼܠܹܗ ܘܗܸܒܸܠܹܗ ܛܵܠܲܝܗܝܼـ ܡܸܢܹܗ ܘܐ݇ܡܹܝܪܹܐ: ܫܬܘܿ ܡܸܢܹܗ ܟܠܘܿܟܼܘܼܢ ܐܵܕܝܼ ܕܸܡܝܼܠܹܗ، ܕܸܡܵܐ ܕܩܲܘܠ ܕܸܟܦܵܝܸܫ ܫܦܝܼܟܼܵܐ
ܚܠܵܦ ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ ܬܵܐ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܸܚܿܛܝܼ̈ܵܬܼܵܐ) (62 : 26 – 28).
ܘܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܟܲܠܕܵܝܵܐ: (ܒܐܘܿ ܠܲܝܠܹܐ ܕܦܸܫܠܹܗ ܡܣܘܿܦܝܵܐ ܒܓܵܘܹܗ ܬܵܐ ܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܠܡܵܐ. ܘܒܵܬܲܪ ܡܵܐ ܕܟܸܠܹܗ ܦܸܨܚܵܐ ܐܸܡܸܕ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܝܹܗ، ܕܹܝܟܼ ܕܟܝܼܡܸܪ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ، ܥܒܸܕܠܹܗ ܦܸܨܚܹܗ ܡܩܲܡ ܡܘܿܬܹܗ، ܐܵܕܝܼ ܕܟܘܼܕܸܟܼ ܒܓܵܘܹܗ ܕܹܝܟܼ ܕܟܸܡ ܣܵܦܹܝܠܹܐ ܛܵܠܲܢ).
ܦܸܨܚܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܬܘܿܬܲܝܠܵܐ ܕܐܝܼܟܼܵܠܵܐ ܒܟܠ ܦܸܪ̈ܫܘܿܢܹܐ ܕܝܵܗ ܘܸܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܕܡܵܘܬܼܵܐ ܘܸܩܝܲܡܬܵܐ. ܘܐܵܕܝܼ ܟܚܵܙܸܟܼܠܵܗ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܸܟܬܵܒܸܪ ܡܩܲܕܫܵܢܵܐ ܠܲܚܿܡܵܐ ܠܸܬܪܲܝ ܦܲܠܓܵܓܹ̈ܐ ܪܸܡܙܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ ܘܟܛܵܡܸܫ ܚܵܐ ܦܲܪܟ̰ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܒܟܵܐܣܵܐ ܘܟܸܡ ܛܵܦܹܝܠܹܗ ܒܐܘܿ ܦܲܪܟ̰ܵܐ ܚܸܿܢܵܐ ܘܸܟܡܘܿܪܡܠܹܗ ܒܚܵܐ ܠܲܚܿܡܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܕܸܩܝܲܡܬܵܐ.
ܥܒܼܘܿܕܘܼ ܐܵܕܝܼ ܬܵܐ ܬܸܚܿܪܘܿܢܝܼ.. ܕܝܼܠܹܗ ܦܘܼܫܵܩܵܗ ܪܚܿܘܼܫܘܼ ܒܐܵܕܝܼ ܙܘܼܝܵܚܵܐ، ܘܫܘܼܕ ܗܵܘܸܢ ܡܦܲܝܕܵܐ ܐܸܡܘܿܟܼܘܼܢ ܒܕܵܝܸܡܘܼܬܼܵܐ.
ܒܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܟܦܵܪܸܣ ܥܸܛܪܵܐ ܕܚܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܸܫܩܲܠܬܵܐ ܕܸܡܗܘܼܝܸܡܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ، ܘܸܡܚܲܝܘܿܕܹܐ ܒܸܡܫܝܼܚܵܐ ܘܸܣܒܼܵܐܵܐ ܡܸܢܹܗ، ܒܲܝܕ ܟܸܡܫܲܚܿܠܸܦ ܦܸܨܚܵܐ ܕܝܼܵܢ: (ܕܦܲܝܫܸܟܼ ܬܵܐ ܟܠ ܟܠܡܸܢܕܝܼ) (1 ܩܘܪ̈ܲܢܬܼܵܝܹܐ: 22:29) ܒܝܲܪܬܸܟܼ ܩܝܲܡܬܵܐ ܘܚܵܝܹ̈ܐ.
ܘܗܲܡ ܟܸܡܕܵܡܹܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܚܘܼܝܵܕܵܐ، ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܐܸܡܸܕ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܕܸܢܕܸܟܝ̈ܵܬܼܵܐ ܕܚܿܛܹ̈ܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܛܟܼܝܼܢܹ̈ܐ ܘܠܝܼܫܹ̈ܐ ܟܦܲܝܫܝܼ ܚܵܐ ܠܲܚܿܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܢܝܼܫܲܢ ܠܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ــ ܘܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܸܡܗܘܼܝܸܡܢܹ̈ܐ ܐܸܡܸܕ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܐܸܡܸܕ ܚܵܐ ܚܸܿܢܵܐ، ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܐܘܿܣܝܼܝܵܝܵܐ ܐܸܡܸܕ ܟܠ ܬܲܪ̈ܙܹܐ ܕܟܸܡ ܒܲܝܢܝܼ.
ܒܲܕܲܡ ܫܘܼܕ ܠܲܒܼܫܸܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܕܬܼܵܐ ܒܓܘܿ ܡܫܝܼܚܵܐ(ܩܘܿܠܸܣܵܝܹ̈ܐ:3:1-11)ܒܠܒܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܘܫܘܼܕ ܥܲܒܼܕܸܟܼ ܩܲܡ ܒܲܪܒܲܙܬܵܐ ܒܡܸܢܕܝܼ ܕܐܸܬܲܢ ܬܵܐ ܥܹܕ̈ܵܬܲܢ ܘܥܲܡܵܐ ܕܝܼܵܢ ܚܿܕܵܐ ܕܘܼܟܬܼܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܘܸܪܘܸܚܿܬܵܐ ܬܵܐ ܟܠܲܢ ܕܚܵܗܸܟܼ ܐܸܡܸܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܡܸܕ ܚܵܐ ܚܸܿܢܵܐ ܒܐܲܡܘܼܕ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܚܘܼܝܵܕܵܐ ܘܦܸܨܚܿܘܼܬܼܵܐ ܘܦܲܠܚܸܿܟܼ ܬܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ ܕܸܫܠܵܡܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܬܵܐ ܟܠ. ܘܗܵܘܸܟܼ ܒܚܿܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܒܹܝܚܵܝܹܐ ܘܥܲܡܘܼܩܬܵܐ ܬܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܠܸܕ ܟܠ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܹܗ ܘܛܲܝܸܒ̈ܘܵܬܹܗ ܛܵܠܲܢ.
ܦܸܨܚܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

ܥܪܘܒܬܐ ܪܒܬܐ (2 ܢܝܣܢ 2021)
ܡܫܝܚܐ ܠܝܠܗ ܚܐ ܦܪܨܘܦܐ ܦܫܝܛܐ ܝܢ ܚܘܫܒܐ ܦܝܠܣܘܦܝܐ، ܐܠܐ ܦܪܨܘܦܐ ܒܝܚܝܐ ܟܛܐܢ ܒܥܬܐ
ܒܸܫ ܛܵܒܼ ܢܛܵܪܵܐ ܐܸܠܸܕ ܫܸܡܵܐ ܕ (ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ) ܒܲܝܕ ܟܝܲܣܪܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ ܓܲܒܵܪܵܐ ܛܵܠܲܢ ܘܒܸܩܝܲܡܬܹܗ ܘܸܫܒܼܵܩܵܐ ܫܸܡܵܐ ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܹܐ ܝܵܢ ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ،ܝܵܢ ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܸܨܠܵܒܼܵܐ.
ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܲܝܠܹܐ ܚܵܐ ܚܿܘܼܫܵܒܼܵܐ ܝܵܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ،ܐܸܠܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܠܹܗ ܒܹܝܚܵܝܹܐ، ܗܘܿܠܹܗ ܡܦܲܝܕܵܐ ܒܝܼܢܵܬܲܢ ܒܨܘܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܫܘܼܚܸܿܠܦܹ̈ܐ.ܛܐܵܢܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ــ ܐܸܓܲܪܬܵܐ (ܬܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܛܵܠܲܝܗܝܼـ ܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ) (ܝܘܿܚܲܢܵܢ 10: 10). ܚܿܗܹܝܠܹܗ ܘܡܸܬܼܠܹܗ ܚܠܵܦܲܝܢ…
ܐܲܕ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܬܲܟܼܡܲܠܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܘܸܬܟܼܵܪܵܐ ܠܸܨܠܵܒܼܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ ܘܡܵܘܬܹܗ ܘܸܩܒܲܪܬܹܗ ܐܪܵܝܵܐ ܒܓܘܿ ܐܵܘܵܐ ܕܟܸܡ ܒܵܐܹܠܲܝ ܗܸܠ ܚܲܪܬܼܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܝܲܣܝܼܪܵܐ ܕܩܲܒܼܪܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܟܸܡ ܡܘܿܩܸܡܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܗܸܠ ܚܲܪܬܼܵܐ، ܘܟܸܡ ܡܘܿܪܸܡܠܹܗ ܠܓܹܒܹܗ ܡܫܘܿܒܚܵܐ، ܡܼܢ ܗܵܕܲܟܼ ܟܝܲܣܪܵܐ ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܒܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܸܩܝܲܡܬܵܐ.
ܦܩܸܕܠܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐ݇ܢܵܫܲܝܬܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܢܲܝܬܵܐ ܘܲܡܕܝܼܢܲܝܬܵܐ ܐܸܠܸܕ ܐܝܼܫܘܿܥ ܒܡܵܘܬܼܵܐ ܒܲܝܕ ܡܘܼܚܟܹܝܠܹܗ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܸܦܠܸܚܿܠܹܗ ܬܵܐ ܕܐܵܒܸܕ ܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܫ ܡܲܪ ܫܘܼܦܪܵܐ ܘܦܸܨܚܿܘܼܬܼܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ. ܐܲܕܝܼܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ ܕܠܵܐ ܟܸܡ ܒܵܣܸܡܠܵܗ ܦܩܸܕܠܵܐ ܐܸܠܹܗ ܒܸܨܠܵܒܼܵܐ. ܡܼܢ ܟܸܪܝܘܼܬܼܵܐ ܟܚܵܙܸܟܼ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܸܠܝܹ̈ܐ ܡܸܢܕܝܼܠܲܝ ܘܸܪܚܲܫܬܲܝܗܝـ ܡܸܢܕܝܼ ܚܸܿܢܵܐ، ܠܲܝܬܸܢ ܚܿܘܼܫܵܒܼܵܐ ܒܹܝܚܵܝܹܐ ܘܠܵܐ ܐܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܫܵܪܝܼܪܬܵܐ ܒܓܵܘܵܝܹܐ ܕܝܼܝܲܗܝܼـ، ܟܦܲܝܫܝܼ ܒܲܪ ܩܵܠܵܐ ܬܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ ــ ܚܿܪ̈ܝܼܒܹܐ ܘܟܸܡ ܣܵܟܸܪ ܩܵܠܲܝܗܝܼـ.
ܕܹܝܟܼ ܕܟܝܼܡܸܪ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ، ܦܩܸܕܠܹܗ ܐܸܠܸܕ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܡܵܘܬܼܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ، ܘܸܦܠܸܛܠܹܗ ܛܐܝܼܢܵܐ ܨܠܝܼܒܹܗ ܡܼܢ ܒܲܝܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܘܿܗ݇ܡܵܝܹܐ (ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܒܢܛܝܼ) ܗܸܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܓܵܓܼܘܿܠܬܵܐ. ܠܵܐ ܗܘܸܠܹܒܹܗ ܕܸܡܬܲܡܸܡ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܼܢ ܡܚܵܝܵܐ ܕܩܲܡܟ̰ܸܝܹ̈ܐ ܘܪ̈ܲܙܝܼܠܘܵܬܼܵܐ ܘܸܟܠܝܼܠܵܐ ܕܟܸܬܒܹ̈ܐ ܐܸܠܸܕ ܪܹܫܹܗ، ܦܸܫܠܹܗ ܐܸܪܝܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܩܸܒܼܪܝܼܢܵܝܵܐ ܬܵܐ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܸܝܹܗ ܒܸܛܐܵܢܵܐ ܕܸܨܠܝܼܒܼܵܐ. ܘܡܘܼܚܟܹܠܹܗ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܐܸܠܸܕ ܨܠܲܒܼܬܹܗ ܐܸܡܸܕ ܬܪܲܝ ܡܲܫܸܠܚܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܚܟܲܝܬܹܗ ܐܸܡܲܝܗܝܼـ ܘܐܸܡܸܕ ܝܸܡܹܗ ܘܐܸܡܸܕ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܸܝܹܗ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ ܘܩܲܠܲܕܬܵܐ ܕܦܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܘܡܵܘܬܹܗ ܘܸܦܠܲܐܬܵܐ ܕܓ̰ܘܼܠܹܗ ܝܵܐ ܠܐܲܝܒܵܐ !
ܪܸܫ ܟܠ ܡܲܚܟܲܝ̈ܵܬܼܵܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܸܝܹܗ ܡܬܘܼܡܲܡܬܵܐ ܘܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܚܵܙܸܟܼ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܕܝܘܼ ܛܒܼܝܼܟܼܬܵܐ ܒܝܘܼܩܪܵܐ ܕܒܝܼܫܬܵܐ ܘܛܠܘܼܡܝܵܐ ܘܸܚܿܪܒܼܬܵܐ: ܩܸܫܝܘܼܬܼܵܐ ܘܸܙܕܐܘܿܬܼܵܐ ܘܫܲܪ̈ܵܬܼܵܐ، ܘܦܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܸܩܛܵܐܵܐ ܕܐܲܡܘܼܕ ܘܒܲܪܒܲܙܬܵܐ ܘܸܢܦܵܩܵܐ ܡܕܘܼܟܬܼܵܐ، ܘܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐ.
ܡܵܘܬܼܵܐ ܕܐܝܼܫܘܿܥ ܩܪܲܝܬܼܵܐ ܛܵܠܲܢ ܠܸܕܐܲܪܬܵܐ ܐܸܠܸܕ ܓܝܵܢܵܐ، ܘܩܵܠܹܗ ܟܦܵܝܸܫ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܠܟܠ ܡܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܸܦܠܵܚܵܐ ܕܚܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܬܵܐ ܡܲܩܘܿܡܹܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ (ܬܵܐ ܕܗܵܘܲܝ ܛܵܠܲܝܗܝܼـ ܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ).ܡܘܿ ܠܲܝܠܵܗ ܚܿܛܝܼܬܼܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܲܩܕܸܟܼ ܐܸܠܸܕ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܒܕܘܼܓܠܵܐ ܝܵܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܐܸܪܩܸܟܼ ܓܝܵܢܲܢ ܡܸܟܼܕܲܝܓܸܕ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܡܼܢ ܡܲܫܬܲܐܠܲܢ̈ܘܵܬܲܢ ܒܲܪܩܘܼܠ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܩܘܼܬܼܵܐ؟
ܫܘܼܕ ܡܒܲܩܪܸܟܼ ܐܲܝܟܵܐ ܦܸܫܠܵܗ ܢܛܲܪܬܲܢ ܒܛܝܼܡܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܘܸܟܠܲܝ̈ܵܬܼܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܝܼܵܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ. ܐܲܝܟܵܐܝܼܠܵܗ ܢܛܲܪܬܲܢ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܟܘܼܕܝܘܿܡ ܒܐܝܼܙܵܠܵܐ ܒܵܬܲܪ ܐܝܼܫܘܿܥ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܸܫܠܵܡܵܐ؟
ܠܲܝܬܸܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܸܟܢܲܒܠܵܐ ܠܚܵܝܹ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ.ܐܵܗܘܼ ܒܸܠܚܿܘܿܕܹܗ ܟܡܲܪܚܸܿܫ ܟܠ ܐܲܝܡܵܐ ܕܸܟܪܵܚܸܿܫ ܨܘܿܒ ܥܹܐܕܵܐ ܕܚܵܝܹ̈ܐ ܘܒܸܣܡܘܼܬܼܵܐ. ܕܸܢܕܸܟܬܼܵܐ ܕܚܸܿܛܝܼܬܼܵܐ ܐܵܝܵܐ ܕܦܸܫܠܵܗ ܡܚܘܼܠܲܩܬܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܝܲܗ݇ܒܼܵܐ ܚܵܝܹ̈ܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ (ܝܘܿܚܵܢܲܢ 12: 24 – 26).
ܐܝܼܫܘܿܥ ܐܵܗܘܼܠܹܗ ܒܹܝܚܵܝܹܐ ܒܲܝܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܐܵܗܘܼܠܹܗ ܚܵܝܹ̈ܐ: ܕܹܝܟܼ ܕܠܵܐ ܫܒܸܩܠܹܗ ܒܪܘܿܢܹܗ ܠܸܬܒܵܐܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ، ܗܵܕܲܟܼ ܠܵܐ ܟܫܵܒܸܩܠܲܢ ܐܲܚܿܢܝܼ ܒܢܘܿܢܹ̈ܗ ܘܒܢܵܬܹ̈ܗ ܒܓܘܿ ܪܲܐܘܿܠܵܐ ܕܚܸܿܫܟܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ.ܐܝܼܬܸܢ ܐܸܠܲܢ ܬܵܐ ܕܸܡܣܵܠܸܟܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܟܓܵܪܸܫܠܲܢ ܠܚܵܝܹ̈ܐ ܡܬܘܿܡܹ̈ܐ ܒܐܝܼܫܘܿܥ ܘܐܸܡܹܗ ܘܐܸܠܸܕ ܐܘܼܪܚܹܿܗ.
ܫܘܼܕ ܡܨܵܠܸܟܼ ܐܲܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܒܓܘܿ ܐܲܬܼܪܲܢ ܘܕܘܼܟܬܼܵܐ ܘܥܵܠܡܵܐ، ܘܚܠܵܦ ܕܩܲܝܡܵܐ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܡܼܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܒܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ، ܘܬܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܐܲܬܼܪܲܢ ܒܸܫ ܛܵܒܼܵܐ ܘܒܸܫ ܨܸܦܝܵܐ….

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܫܝܚܐ (4 ܢܝܣܢ 2021)
ܐܓܪܬܐ ܕܐܡܘܕ ܕܚܝ̈ܐ ܕܡܗܘܝܡܢܐ ܠܐ ܟܚܬܡܝ ܒܡܘܬܐ
ܩܝܲܡܬܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܲܝܠܹܗ ܦܘܼܫܵܩܵܗ ܕܐܲܪܬܹܗ ܐܸܠܸܕ ܚܵܝܹ̈ܐ ܕܩܲܡܲܝܬܼܵܐ ܡܸܟܼ ܩܝܲܡܬܵܐ ܕܸܠܥܵܙܲܪ (ܝܘܼܚܲܢܵܢ 11) ܘܒܪܵܬܵܐ ܕܝܵܐܝܼܪܘܿܣ (ܠܘܼܩܵܐ: 8: 40 – 56) ܐܸܠܵܐ ܠܚܵܝܹ̈ܐ ܕܚܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܚܸܿܢܵܐ،ܠܚܵܝܹ̈ܐ ܡܫܘܿܒܚܹ̈ܐ.. ܘܟܛܲܠܒܸܟܼ ܬܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܗܵܕܲܟܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܛܵܠܲܢ ܘܬܵܐ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ.
ܩܝܲܡܬܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ ܩܝܲܡܬܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܸܝܹܗ، ܐܵܝܵܐ ܕܟܸܡ ܙܲܝܚܸܚܿܠܵܗ، ܘܕܝܼܠܵܗ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܦܸܨܚܿܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܘܣܘܼܠܵܝܵܐ ܛܵܠܲܢ ܥܹܐܕܵܐ ܕܸܩܝܲܡܬܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐܝܼܠܵܗ ܠܡܲܙܘܿܕܹܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܲܡܘܼܕ ܒܓܵܘܹܗ ܘܸܪܚܲܫܬܵܐ ܐܸܡܹܗ ܒܚܵܝ̈ܲܢ.
ܩܝܲܡܬܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ (ܘܸܪܚܲܫܬܹܗ ܐܸܡܲܢ) ܒܕܘܼܡܝܹ̈ܐ ܡܫܘܼܚܿܠܸܦܹ̈ܐ ܒܸܦܪܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܒܦܲܝܲܕܬܵܐ (ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ) ܐܸܠܲܢ ܬܵܐ ܕܝܲܕܐܸܟܼܠܹܗ،ܘܩܲܒܠܸܟܼܠܹܗ ܕܝܲܗ݇ܒܸܠܲܢ ܣܘܼܠܵܝܵܐ ܘܐܲܡܘܼܕ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܓ̰ܗܘܹ̈ܐ ܕܝܼܵܢ ܘܥܲܒܼܘܩܵܢܲܢ ܘܸܫܓܼܝܼܫܘܼܬܲܢ ܒܸܦܪܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ.
ܩܝܲܡܬܵܐ ܕܸܡܫܝܼܚܵܐ ܐܵܗܝܼܠܵܗ ܫܸܪܫܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܡܫܝܼܚܲܝܬܵܐ ܘܸܪܚܲܫܬܲܢ (ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܘܹܗ݇ܘܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܝܼܡܵܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܵܢ ܒܲܛܝܼܠܬܲܝܠܵܗ) (ܐ ܩܘܿܪܲܢܬܼܝܼܵܐ: 14:15) ܥܸܕܵܢܵܐܝܼܠܵܗ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܬܵܐ ܐܝܼܒܼܵܠܵܐ ܚܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܬܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܕܦܵܠܸܚܿ ܒܸܡܨܲܦܘܿܝܲܢ ܘܸܒܚܲܕܬܼܘܿܬܲܢ.
ܚܵܝ̈ܲܢ ܥܘܼܡܩܲܝܠܹܗ ܕܸܨܠܘܿܬܼܵܐ ܬܵܐ ܫܠܵܚܵܐ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܕܸܚܿܛܝܼܬܼܵܐ ܘܸܚܿܪܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܚܿܘܼܫܵܒܲܢ ܘܠܸܒܲܢ ܘܬܵܐ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܒܸܫܡܲܐܬܵܐ ܒܡܸܫܬܵܩܘܼܬܼܵܐ ܠܬܲܢ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܫܘܿܥ ܒܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܘܸܚܿܗܵܝܵܐ ܚܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܒܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܸܡܹܗ ܘܐܸܡܸܕ ܚܵܐ ܚܸܿܢܵܐ.ܐܲܕ ܫܘܼܚܿܠܵܦܵܐ ܡܸܟܼܕܲܝܓܸܕ ܗܘܲܝܬܼܵܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܠܹܗ.ܟܝܼܡܸܪ ܡܲܪ ܦܵܘܠܘܿܣ ܫܠܝܼܚܵܐ ܒܐܸܓܲܪܬܵܐ ܬܵܐ ܦܿܝܼܠܸܦܵܝܹ̈ܐ: (ܚܠܵܦܹܗ ܡܣܘܼܟܹܝܪܝܼ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܘܸܚܿܫܘܼܠܝܼ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܙܸܒܠܵܐ ܬܵܐ ܕܩܵܢܸܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܸܕܗܵܘܸܢ ܒܓܵܘܹܗ ܒܝܲܕܐܸܢܹܗ ܘܒܝܲܕܐܸܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܸܩܝܲܡܬܹܗ ܘܫܲܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܒܚܲܫܹ̈ܗ ܡܕܵܡܸܢ ܒܓܵܘܹܗ ܒܡܵܘܬܹܗ) (ܦܿܝܼܠܝܼܦܝܼ: 3: 7 – 10). ܬܒܲܐܬܵܐ ܓܼܕ̣ܝܼܠܵܐܝܼܠܵܗ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܕܸܩܝܲܡܬܵܐ.
ܣܢܝܼܩܲܝܘܸܟܼ ܠܫܘܼܚܿܠܵܦܵܐ ــ ܩܝܲܡܬܵܐ، ܘܐܝܼܫܘܿܥ ܐܵܗܘܼܠܹܗ ܡܲܬܼܠܵܐ ܘܨܲܘܒܹܗ ܟܠܵܝܸܩ ܕܸܡܨܘܿܒܸܟܼ ܚܿܝܲܪܬܲܢ. (ܐܵܕܝܼܠܹܗ ܒܪܘܿܢܝܼ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ: ܫܡܘܼܐܘܼ ܐܸܠܹܗ) ܐܵܗܘܼ ܒܡܲܪܚܸܿܫـــܠܲܢ
ܨܘܿܒ ܠܥܹܠ. ܐܝܼܫܘܿܥ ܛܡܹܝܠܹܗ ܚܿܘܵܬܲܢ ܚܲܫܵܐ ܘܡܵܘܬܼܵܐ ܘܚܵܝܸܢܬܘܼܬܼܵܐ ܕܚܸܿܢܹ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܡܣܘܼܦܹܝܠܹܗ ܓܝܵܢܹܗ، ܘܸܡܫܘܼܢܹܝܠܹܗ ܠܚܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܚܸܿܢܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܚܵܝܹ̈ܐ ــ ܩܝܲܡܬܵܐ. ܬܵܐ ܗܵܕܲܟܼ ܟܝܼܚܸܿܠ ܓܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܝܬܸܟܼ ܪܘܿܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܸܟܦܵܠܸܡܟܼ ܬܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܒܲܝܕ ܒܢܘܿܢܹ̈ܗ ܐܝܼܘܸܟܼ ܘܸܒܢܵܬܹ̈ܗ.ܐܵܕܝܼ ܟܸܒܹܗ ܡܼܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܲܝܬܼܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܸܕܐܲܪܬܵܐ ܫܵܪܝܼܪܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ، ܕܹܝܟܼ ܕܸܟܡܲܝܕܹܠܲܢ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܒܩܲܨܸܬܵܐ ܕܙܲܟܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܘܸܩܒܵܠܹܗ ܠܐܝܼܫܘܿܥ ܒܠܸܒܹܗ ܡܩܲܡ ܒܲܝܬܹܗ.ܩܲܡ ܐܲܕ ܫܲܚܿܠܲܦܬܵܐ ܫܸܪܫܲܝܬܵܐ ܓܠܹܝܠܹܗ ܐܝܼܫܘܿܥ ܕܸܒܪܹܝܠܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܬܵܐ ܐܲܕ ܒܲܝܬܼܵܐ (ܠܘܼܩܵܐ: 19: 1 – 10)، ܗܵܕܲܟܼ ܒܪܹܝܠܹܗ ܬܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܡܲܓܸܕܠܲܝܬܵܐ ܚܸܛܲܝܬܼܵܐ.ܘܐܵܕܝܼ ܐܸܣܘܿܪܵܐ ܘܚܲܒܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡܼܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܐܒܸܕܠܵܗ ܐܝܼܫܘܿܥ ܕܡܲܛܐܸܢܵܗ ܡܲܡܛܘܿܝܹܐ ܕܒܲܫܵܪܵܐ ܕܸܩܝܲܡܬܹܗ ܬܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܸܝܹܗ (ܝܘܿܚܲܢܵܢ: 20: 11 -18).
ܐ݇ܬܹܠܹܗ ܒܓܘܿ ܬܸܫܒ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܸܫܠܹܝܡܘܼܢ (ܒܲܝܕ ܟܸܒܢܹܗ ܐܘܿ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܦܸܫܠܝܼ ܒܪܘܿܢܵܐ. ܟܠ ܐܲܝܡܵܐ ܕܬܵܒܐܹܐ ܠܐܵܘܵܐ ܕܠܵܐ ܟܡܵܝܸܬܼ، ܦܸܫܠܹܗ ܗܲܡ ܐܵܗܘܼ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܘܟܠ ܐܲܝܡܵܐ ܕܦܵܨܸܟܼ ܒܚܵܝܹ̈ܐ ܒܦܵܝܸܫ ܒܹܝܚܵܝܹܐ) (ܬܸܫܒ̈ܚܵܬܼܵܐ ܦܲܐܬܼܵܐ: 97). ܗܵܕܲܟܼ ܗܲܡ ܟܝܼܡܸܪ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܕܲܠܝܵܬܼܝܼـ: ܝܵܐ ܕܟܸܒܸܬ ܐܲܠܵܗܵܐ… ܚܿܘܿܪ ܐܸܠܹܗ ܒܥܲܓ̰ܝܼܒܘܼܬܼܵܐ ܐܵܝܵܐ ܕܟܸܡ ܚܲܕܬܼܵܠܵܗ ܓܲܒܵܪܘܼܬܹܗ ܘܠܵܐ ܟܡܲܝܬܸܬ.(ܐܲܓܲܪܬܵܐ 17:50).
ܩܝܲܡܬܵܐ ܕܐܝܼܫܘܿܥ ܩܪܲܝܬܹܐܠܵܗ ܠܸܬܢܵܝܵܐ ܕܬܲܟܼܡܲܠܬܵܐ ܒܸܪܚܲܫܬܲܢ ܘܒܚܵܝ̈ܲܢ ܕܐܵܬܹܐ ܕܵܪܸܚܿܠܲܝ ܨܘܿܒܹܗ ܬܵܐ ܕܚܵܙܸܟܼ ܚܲܒܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܸܡܹܗ،ܘܚܵܗܸܟܼ ܒܨܸܦܝܘܼܬܼܵܐ ܘܸܫܠܵܡܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܘܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܘܸܡܨܲܝܸܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܪܲܚܘܼܩܵܐ ܡܼܢ ܒܐܲܝܬܼܵܐ ܕܸܓܝܵܢܵܐ.
ܫܘܼܕ ܬܲܟܼܪܸܟܼ ܬܲܢܵܝܬܼܵܐ ܕܡܲܠܵܐܟܼܵܐ ܬܵܐ ܐܸܢܫܹ̈ܐ ܕܸܙܸܠܲܝ ܠܸܙܝܵܪܵܐ ܩܲܒܼܪܵܐ ܕܐܝܼܫܘܿܥ. (ܬܵܐ ܡܝܼܘܲܘܬܘܼܢ ܒܸܚܿܕܵܪܵܐ ܠܒܹܝܚܵܝܹܐ ܒܝܼܢܝܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ؟ ܠܲܝܠܹܗ ܐܵܚܵܐ ܐܸܠܵܐ ܩܸܡܠܹܗ.ܬܚܿܘܼܪܘܼ ܕܹܝܟܼ ܡܘܼܚܟܹܝܠܹܗ ܐܸܡܘܿܟܼܘܼܢ ܟܘܼܕ ܘܲܝܘܵܐ ܒܸܓܠܝܼܠܵܐ) (ܠܘܼܩܵܐ: 24 : 5 -6). ܡܼܢ ܗܵܕܲܟܼ ܠܲܝܬܸܢ ܐܸܠܲܢ ܐܸܕܝܘܼ ܝܵܘܡܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܚܲܕܪܸܟܼ ܠܐܵܢܲܝ ܕܟܸܡܣܲܟܪܸܟܼܠܲܝ ܒܝܼܢܝܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܒܵܚܸܿܟܼ ܐܸܠܲܝܗܝܼـ ܘܛܲܐܢܸܟܼ ܚܲܫܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܸܠܲܢ ܕܸܡܣܵܠܸܟܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܟܸܡ ܡܘܿܩܸܡܠܲܝ ܠܚܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܡܸܠܝܹ̈ܐ، ܘܒܘܼܪܸܟܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܬܵܐ ܟܠ ܐܝܼܠܵܗ ܡܘܿ ܠܲܝܠܹܗ ܐܵܕܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܸܡܒܘܼܫܹܝܪܹܐ ܒܓܵܘܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ؟
ܩܝܲܡܬܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܘܚܵܝܹ̈ܐ ܡܸܠܝܹ̈ܐ ܦܸܨܚܿܘܼܬܼܵܐ ܘܛܒܼܘܼܬܼܵܢܘܼܬܼܵܐ

عن Maher

شاهد أيضاً

لسنا هنا عبثاً، بل اننا نحمل رسالة المحبة والرجاء والثقة، الهجرة اختيار أم تهرب؟

 لسنا هنا عبثاً، بل اننا نحمل رسالة المحبة والرجاء والثقة الهجرة اختيار أم تهرب؟   الكاردينال لويس روفائيل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.